Zoogdieren, die geef je de ruimte

De Zoogdiervereniging zet zich in voor de studie en de bescherming van alle in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden. Studie en bescherming zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kennis over aantalsontwikkeling en over oorzaken van achter- of vooruitgang van een soort is nodig voor effectieve bescherming.

De Zoogdiervereniging streeft naar het behoud van duurzame populaties. Dit betekent, dat niet alleen de belangen van individuele dieren behartigd moeten worden (verstoring van de rustplaats, opvang van zieke of verweesde dieren), maar ook dat het leefgebied van de dieren in goede conditie moet zijn en dat er voldoende ruimte is om populaties duurzaam in stand te houden.

Onderzoek

De Zoogdiervereniging doet onderzoek op landelijk niveau naar de leefwijze, voorkomen, aantalsontwikkeling van zoogdieren. Het effect van beheer- en beschermingsmaatregelen, inventarisaties en advisering ten bate van ruimtelijke ordeningsvraagstukken, beheer en onderhoud van terreinen en gebouwen en ontheffingsaanvragen inzake de Flora- en faunawet.

Bescherming

De Zoogdiervereniging werkt op verschillende manieren op lokaal provinciaal en nationaal niveau aan de bescherming van inheemse zoogdieren. zij adviseert ten bate van wet- en regelgeving en, als het nodig is, starten we juridische procedures.

Activiteiten binnen de Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging werkt op verschillende manieren aan de bescherming van inheemse zoogdieren. Allerlei activiteiten worden uitgevoerd door actieve vrijwilligers en leden op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast is de Zoogdiervereniging ook betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden en overleggen met andere organisaties.

De Zoogdiervereniging verzorgt lezingen en geeft voorlichting over zoogdieren, hun leefwijze en hun bescherming. In de Zoogdierwinkel vindt uw vele brochures en handleidingen die u kunt bestellen of downloaden. Houd de agenda op onze homepage in de gaten voor cursussen en lezingen.

Zelf actief?

Er zijn verschillende mogelijkheden om zelf bij te dragen aan bescherming van inheemse zoogdieren.

naar de site