De gemeente Arnhem stelt een bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar aan drie woningcorporaties voor het verduurzamen en levensloopbestendig maken van een deel van hun woningvoorraad. De gemeente en corporaties tekenden daarvoor een convenant. De gemeente vindt het belangrijk dat corporaties juist in deze tijd kunnen blijven investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van hun sociale woonvoorraad in de krachtwijken. Het geld komt uit bestemmingsreserves die de gemeente heeft voor volkshuisvesting.

De gemeenteraad van Arnhem nam eind vorig jaar een amendement aan met onder andere het doel om duurzaamheid van huurwoningen in de krachtwijken te bevorderen. In het Arnhemse coalitieakkoord is opgenomen dat geïnvesteerd moet worden in energiezuinige woningen. Ook het belang van levensloopbestendige woningen staat in het akkoord.

Volgens wethouder Gerrie Elfrink is een dergelijke overeenkomst tussen gemeente en corporaties, met zulke mooie doelstellingen, uniek in Nederland. Wethouder Elfrink: “Met het convenant dat we vandaag tekenen snijdt het mes aan twee, of zelfs aan drie kanten: verduurzamen is goed voor het milieu, het is goed voor de portemonnee van de huurders – hun energierekening gaat immers omlaag – en het is goed voor de werkgelegenheid. Het werk moet tenslotte ook uitgevoerd worden.”

Elfrink ondertekende namens de gemeente het convenant. Namens de corporaties tekenen Gerrit Breeman, Eric Angenent en Bert Keijts van respectievelijk Volkshuisvesting Arnhem, Vivare en Portaal.

Het convenant geldt voor de periode 2015-2018. Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd zich in te spannen om het beschikbare budget te verhogen tot een bedrag van tenminste € 3,0 miljoen door cofinanciering, bijvoorbeeld door subsidieaanvragen bij de provincie Gelderland.

Bron: www.arnhem.nl