Arnhem gaat in 2015 en 2016 voor meer dan een half miljoen investeren in ‘groen in de stad’. Zo wordt in de binnenstad op verschillende plekken groen toegevoegd in de vorm van bomen, struiken of verticaal groen. Concreet gaat het om onder meer het Velperplein, de omgeving van Musis en parkeergarage Rozet. Ook voor stadslandbouw, dat bijdraagt aan groene omgeving, wordt de komende periode geld uitgetrokken.

Het toevoegen van groen helpt bovendien om hitteplekken te verminderen; een ambitie uit het coalitieakkoord. Het is bekend dat de temperatuur in in stenige delen van steden op warme dagen enkele graden hoger ligt dan in meer groene gebieden. In Arnhem zijn met name het Centrum en Kronenburg bekende hitteplekken. Door het toevoegen van groen kan daar wat aan gedaan worden. Van het totaal beschikbare budget van ruim een half miljoen wordt de komende twee jaar 100.000 euro beschikbaar gesteld voor het financieel steunen van wijkinitiatieven die bijdragen aan het verminderen van de hitteplekken.

In totaal is er geld gereserveerd voor dertien projecten in Arnhem. Dat geld komt uit het gemeentelijk Groenfonds dat is bestemd om het groene karakter van Arnhem te behouden en te versterken.

Verantwoordelijk wethouder Ine van Burgsteden laat weten: “Het groene karakter van Arnhem willen we graag behouden en waar mogelijk versterken. Soms ontkom je er als stad niet aan groen op te offeren om ontwikkelingen mogelijk te maken. Het is dan prettig dat we een Groenfonds hebben om dat verlies te kunnen compenseren. Bovendien biedt het Groenfonds de mogelijkheid om groene initiatieven uit de wijken mogelijk te maken.” (bron: Arnhem.nl)

Het college heeft ingestemd met het instellen van een subsidieregeling om wijkinitiatieven die zich richten op het verminderen van hitteplekken financieel te ondersteunen. Vanaf nu is het mogelijke om de gemeente om een bijdrage te vragen in het realiseren van groen (groen toevoegen en/of verharding verminderen) en/ of het realiseren van schaduw.

Er wordt gewerkt aan het opstellen van de regeling, maar in de tussentijd kunnen initiatieven al een bijdrage krijgen mits:

– Het gaat om initiatieven die zijn gelegen in de oranje en rode focusgebieden van de hitte-attentiekaart. Dus bv Centrum, Spijkerkwartier, Kronenburg;
– Het initiatief een bijdrage levert aan het verbeteren van het lokale stadsklimaat;
– Er draagvlak voor het initiatief is bij bewoners, gebruikers, eigenaren enzovoort;
– De gemeente financiert maximaal 50% van de kosten van realisatie (dus niet van ontwerp en onderhoud) tot een maximum van €12.500,-;
– Als er sprake is van vergroening van de openbare ruimte, dient dit niet tot extra kosten voor de gemeente te leiden. In dat geval worden afspraken gemaakt met de initiatiefnemers over bijvoorbeeld onderhoud.

Contactpersoon voor aanvragen is de heer Hans van Ammers, hans.van.ammers@arnhem.nl