-opinie-Arnhem gaat werk maken van duurzame energie. Dat is een groot goed en hard nodig. De plannen zijn vastgelegd in een nota Energy Made in Arnhem. Onderdeel hiervan is de aanleg van velden met zonnepanelen, waarvan er 5 met name worden genoemd.

Vorig jaar, vlak voor de zomervakantie, werden bewoners van Elderveld verrast door een bericht in De Gelderlander. De akker in de wijk, die deel uitmaakt van Park Elderveld, zou vol gelegd worden met 7500 zonnepanelen. Bewoners kwamen meteen daartegen in opstand, je legt immers geen zonnepanelen in een kostbaar stukje Betuws landschap midden een woonwijk. De betreffende wethouder (Gerrie Elfrink) was echter resoluut. “Er is geen wijziging van het bestemmingsplan nodig en de raad hoeft zich hierover niet uit te spreken.” Inmiddels weten we beter.

Een paar belangrijke argumenten om een zonnepanelenveld niet daar te plaatsen. De akker met de 200 jaar oude boerderij is landschappelijk van groot belang, de akker is een verkoelend gebied in de wijk dat “beschermd en versterkt” dient te worden (advies gemeente 2012), er zijn inmiddels 57 vogelsoorten gespot (foerageergebied van de ganzen), vleermuizen en salamanders huizen er en om de akker wordt gevist gewandeld en gejogd. Bovendien blijkt dat een zonnepanelenveld een echte industriële installatie is met hoge hekken erom i.v.m. veiligheid, vandalisme en diefstal en erger, juist een verwarmend effect heeft op de woonomgeving.

De Initiatiefgroep Red Park Elderveld is samen met het voltallig Wijkplatform in actie gekomen. Er werd een website ingericht www.parkelderveld.nl, bewoners van Arnhem konden via de site steun betuigen (nu 748 ondersteuners), raadsleden werden uitgenodigd en geïnformeerd, er werd ingesproken in de gemeenteraad etc.. Inmiddels zijn er wat zaken veranderd. De raad besloot, dat de keuze voor locaties moet gebeuren op basis van vastgestelde criteria. En er blijkt wel degelijk een wijziging van het bestemmingsplan en omgevingsonderzoek nodig voor de locatie Elderveld. Het wijkplatform en de initiatiefgroep hebben voorstellen gedaan m.b.t. criteria en de ambtenaren hebben hun eigen versie geleverd. Er zijn in Arnhem ongeveer 70 locaties die zich in principe lenen voor grondgebonden winning van zonne-energie.

Enkele weken geleden is de in de gemeenteraad over de afwegingscriteria zelf gesproken. Dit proces loopt nu. Het college zal in september komen met een onbekend aantal locaties die onderling zijn afgewogen tegen de criteria. De gemeenteraad beslist, maar de afloop is voor Elderveld zeer onzeker. Wij vragen iedereen ons op de website te ondersteunen en gemeenteraadsleden te benaderen om te voorkomen dat essentieel groen in de stad wordt opgeofferd.

Gijsbert Hulsker