De Steenen Camer is een bijzonder park. Het ligt ingeklemd tussen verschillende andere grotere en kleinere gebieden met een natuur- of cultuurhistorische waarde. Doordat het park zelf verschillende functies heeft die soms haaks op elkaar lijken te staan, is er niet alleen de mogelijkheid om er iets moois van te maken, maar ook bijna een morele plicht. Enerzijds is het een park voor de bewoners van de wijk. Bewoners moeten vrij door het park kunnen wandelen, fietsen, spelen. De aanplant is er om zomer en winter van te genieten.
Anderzijds is het een volkstuinencomplex waarin de tuinders een vorm van landbouw willen bedrijven. Hierin is b.v. schaduw slechts beperkt wenselijk en wordt van alles aangeplant om te oogsten.
Aan de noordkant is de dijk met daarachter het uiterwaardenpark Meinerswijk, waar de flora en fauna bijzondere soorten herbergt. Ten zuiden van dit park ligt de woonwijk Elderveld. De bewoners gebruiken De Steenen Camer als park om te recreëren. Een deel van de bewoners heeft een moestuin van de Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld.
Ten oosten, net als de Steenen Camer ook gelegen aan het Hannesstraatje, is een boomgaard, welke in alle jaargetijden de moeite waard is, met bloesem en rijp fruit als hoogtepunten in het jaar. Hierachter loopt een natuurpad. Dit pad komt uit het winkelcentrum en eindigt net voor de Steenen Camer.
Aan de westkant is er een grote speelweide met aan de rand een zogeheten wiel. Dit wiel is ontstaan tijdens een grote dijkdoorbraak en wordt gebruikt om in te vissen en is omringd door enkele knotwilgen. Tussen het volkstuinencomplex en dit wiel bevindt zich nog een stukje natuur dat ooit een drassig karakter heeft gehad.
Wat De Steenen Camer zo bijzonder maakt, is dat er te midden van de wandelpaden moestuinen liggen. De leden van de BTV Elderveld beheren deze tuinen, de wandelaars genieten ervan.
Zoals de naam al doet vermoeden, staat het biologisch tuinieren hoog aangeschreven. De statuten voorzien in enkele reglementen die maken dat er niet met gif gewerkt wordt en evenmin met kunstmest . Het is een enigszins merkwaardig gegeven dat het omringende park niet betrokken was bij het biologische karakter van de vereniging. Immers, kenmerk van biologisch tuinieren is het samenwerken met de natuur. En de natuur houdt niet op bij de grens van een tuin, maar heeft de verscheidenheid nodig in o.a. hoogte, schaduw en biotoop. Wanneer we in de tuinen willen dat de natuur zelfregulerend is, zal de omgeving moeten bestaan uit 4 lagen, welke in de tuinen zelf niet allemaal te realiseren zijn,t.w. de boomlaag, struiklaag, kruidlaag en strooisellaag.
Daaronder bevindt zich nog een vijfde laag, nl de bodemlaag met het leven onder de grond. Omdat niet alles in de volkstuinen gerealiseerd kan worden, zal dat (voor het evenwicht) in het park gerealiseerd moeten worden.
Het ligt dan ook voor de hand om een plan te ontwikkelen waarin het park een waardevolle aanvulling is op de tuinen voor de bewoners en alle gebruikers van de Steenen Camer.
Het is een park dat voor verschillende doelgroepen verschillende functies heeft.
Deze verschillende functies zijn door van Leeuwen, van Leeuwen en van Strien als volgt omschreven:

Uitdagende natuur
Intrigerende natuur
Esthetische natuur
Recreatieve natuur
Gebruiksnatuur
Speelnatuur
Eetnatuur
Heilzame natuur
Grondstoffen natuur

Vanzelfsprekend is de laatste mn van belang voor de leden van de BTV, de andere zijn van belang voor zowel de tuinders als buurtbewoners en andere mensen die het park regelmatig bezoeken.
Voor elke vorm van natuur geldt dat biodiversiteit meespeelt in de beleving van de natuur. Meer soorten is meer verrassingen, is meer te zien, is meer samenhang.

Natuur vervult een zekere sociale functie, stellen van Leeuwen, van Leeuwen en van Strien. Het is niet alleen een plek om te recreëren, maar ook een plek waarvoor mensen gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen. Het dragen van verantwoordelijkheid en het werken in een groep aan de ontwikkeling van natuur in de eigen leefomgeving heeft een positieve invloed op de betrokkenheid van deze omgeving.
Dat het beheren van een natuurgebied leidt tot werkervaringsplaatsen in de Steenen Camer is reeds gebleken.

De bedoeling is om meer biodiversiteit aan te brengen in het park De Steenen Camer. Hierdoor nemen de kansen toe dat helpers voor de tuinders zich hier voorgoed gaan vestigen. Denk hierbij aan roofdieren die de muizenstand op een aanvaardbaar peil houden, egels die de slakken opruimen, vlinders die de planten bestuiven. En deze ontwikkelingen zijn eveneens gunstig voor de andere functies van het park; een mooie boom heeft een esthetische functie en de samenhang in een biotoop is intrigerend voor de liefhebber. Het is prettig wandelen tussen het gezoem van de bijen en de fladderende vlinders.
Het aanzien van het park zal veranderen en behelst de aanplant van nieuwe soorten, het kappen en snoeien van enkele andere soorten. Door te zorgen voor een evenwichtige opbouw zal het onderhoud een kwestie zijn van beheren en zal beheersen nauwelijks nodig zijn.
Om dit alles te kunnen uitvoeren wordt gewerkt op basis van een meerjaren stappenplan en is het park verdeeld in meerdere sectoren. Deze keuze is gemaakt om te zorgen dat soorten niet verdreven worden uit de Steenen Camer.
Tevens komt dit de uitvoerbaarheid ten goede. Immers, er wordt gewerkt met vrijwilligers en jongeren met een beperking, die de kans krijgen een opleiding te volgen als hovenier. Alles tegelijk aanpakken zal leiden tot een onoverzichtelijke chaos.
Wanneer elke sector als eenheid wordt aangepakt, zullen betrokkenen een beter overzicht kunnen behouden. Hierdoor zal sneller resultaat te zien zijn, wat het enthousiasme verder zal aanwakkeren.
bron: http://www.btv-elderveld.nl