Stichting DOCA heeft van afgelopen jaar een overzicht gemaakt van alle gerealiseerde millenniumactiviteiten.
Sinds Arnhem in 2009 Millenniumgemeente is geworden, houdt de stichting Doca jaarlijks de activiteiten in Arnhem bij op het gebied van de Millenniumdoelen.
In document “Activiteiten per Millenniumdoel in 2014″, zijn de activiteiten uitgesplitst naar elk van de 8 Millenniumdoelen.
Het overzicht zal ook opgenomen worden in de Info Arnhem Mondiaal over februari.

Op 26 januari 2009 besloot de gemeente Arnhem zich aan te sluiten bij de Millenniumgemeenten in Nederland. Daarmee gaf Arnhem gehoor aan de oproep van de Verenigde Naties en de landelijke overheid om vooral op lokaal niveau een bijdrage te leveren aan het behalen van de VN-Millennium-doelen. Juist de lokale overheid staat immers het dichtst bij de bevolking waar het gaat om het ondersteunen van initiatieven op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Bovendien kan een gemeente als grootverbruiker het goede voorbeeld geven op terreinen als duurzaam inkopen, duurzaam bouwen, energiebesparing en eerlijk beleggen.

Aan het Millenniumbesluit van de gemeente Arnhem ging een inventariserend onderzoek vooraf van de Stichting Doca naar activiteiten in Arnhem op het gebied van de Millenniumdoelen vanaf het jaar 2000. Die inventarisatie was indrukwekkend. Niet alleen omdat het ging om vele honderden vanuit de bevolking georganiseerde acties en campagnes, maar ook vanwege de diversiteit aan initiatieven: van energiebesparing op wijkniveau tot inzamelingsacties voor armoedebestrijding en van onderwijs-projecten in ontwikkelingslanden tot ondersteuning van de lokale gezondheidszorg.

De conclusie die de gemeenteraad uit dit overzicht trok was dat Arnhem in praktijk eigenlijk al een Millenniumgemeente was en dat het er nu om ging om – mede gelet op gesloten convenanten met het Rijk – een en ander te formaliseren. Met dat doel is per 1 september 2009 een gemeentelijke Millenniumcoördinator aangesteld.
Vanwege de noodzaak om de Millenniumdoelen op de (politieke) agenda te houden is bij Doca besloten om jaarlijks een supplement op te stellen en daarmee bovengenoemd onderzoek actueel te houden. Bovendien kunnen de jaaroverzichten als naslagwerk fungeren wanneer het gaat om inzicht te verkrijgen in de Millenniumactiviteiten die in Arnhem jaarlijks plaatsvinden.

Behalve de tabellen die op de navolgende pagina’s zijn uitgesplitst naar de 8 verschillende Millenniumdoelen, is er ook een aparte tabel gemaakt die laat zien wat de gemeente Arnhem in het voorbije jaar heeft ondernomen om de verschillende Millenniumdoelen onder de aandacht van de plaatselijke bevolking te houden.

Millenniumdoelen voorgaand jaar:
millenniumdoelen 2013 verwezenlijkt