De bouw van Lelystad Airport is in volle gang. Er worden al vluchten gevlogen en in 2020 zou het volledig operationeel moeten zijn voor regionale en internationale passagiersvuchten. De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) verwacht het einde van kwetsbare natuur op de Veluwe, als Lelystad Airport wordt geopend.

Natuur in verdrukking

Op de Veluwe wordt al jarenlang de kritische depositiewaarden (KDW) overschreden, waardoor kwetsbare natuur het moeilijk heeft. Nu al hebben heideveentjes, zand­verstuivingen en heischrale graslanden zwaar te lijden onder de stikstofdepositie. Als dit verder toeneemt door de laag overvliegende vliegtuigen, komt deze natuur nog verder in het gedrang. Als we deze natuur in stand willen houden, moet de stikstofdepositie afnemen, volgens het beheerplan Veluwe. Met de opening van Lelystad Airport zal die depositie juist verder toenemen en kan de negatieve trend van de kwaliteit van deze natuurtypen niet gekeerd worden.

Protest

De GNMF vindt dat het ontwerpbesluit voor Lelystad Airport niet kan worden vastgesteld, omdat de effecten niet duidelijk zijn. Joost Reijnen, adjunct-directeur: “Om de effecten goed in beeld te krijgen, moet er een vergunningstraject worden doorlopen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Slechts een meldingsplicht, zoals nu wordt voorgesteld, vinden zij volstrekt onvoldoende.”

De GNMF reageert hiermee, ook namens Vereniging Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Kasteelen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland, op het ontwerp luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende geactualiseerde milieueffectrapportage. De zienswijze hiervoor is 19 februari ingediend.
De GNMF pleit daarom voor een vergunningstraject, waarin de gevolgen van Lelystad Airport voor deze kwetsbare natuur nader worden onderzocht.

Klimaat

Daarnaast zal Lelystad Airport ook bekeken moeten worden vanuit het Klimaatakkoord. “De gedachte om autonome groei op Lelystad Airport toe te staan gaat lijnrecht in tegen de doelen van Parijs. Nederland ontkomt er niet aan om groei van het vliegverkeer van en naar Nederland in de nabije toekomst te voorkomen en op termijn zelfs over te gaan tot krimp”, aldus Reijnen.

Geluidsoverlast

Uit de ervaringen van de Belevingsvlucht van mei vorig jaar blijkt dat de geluidsoverlast ingrijpend zal zijn voor de bewoners onder de laagvliegroutes. De GNMF pleit ervoor om de MER aan te passen op deze ervaringen.

De zienswijze is ook te downloaden vanaf  https://www.gnmf.nl/luchtvaart

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen, j.reijnen@gnmf.nl; 06 5063 2073