Wat heeft de afdeling Arnhem u te bieden

Excursies te voet en op de fiets in natuurgebieden, parken en heemtuinen in en rond Arnhem onder leiding van een deskundige, vaak één van de leden. Afhankelijk van het seizoen is er een thema zoals vogels, spinnen, planten, bomen, paddestoelen, diersporen, geologie.

Lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen maar ook over actuele thema’s zoals de vogelgriep, kastanjeziekte, vlindertellingen en ecologische verbindingszones komen aan bod. De lezingen worden meestal in de wintermaanden georganiseerd in één van de bezoekerscentra of in de natuurcentrum gebouwen.

Werkgroepen

De hierboven genoemde excursies en lezingen worden geïnitieerd door de werkgroepen en gecoördineerd door het bestuur. In aansluiting op het jaarlijkse centrale thema van de KNNV worden ook workshops en minicursussen over specifieke onderwerpen als spinnen, waterbeestjes, mossen, enzovoort georganiseerd. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor zowel KNNV als IVN leden.

De leden die graag het veld ingaan om specifieke flora en fauna te bestuderen en te inventariseren doen dat in de werkgroepInventarisatie. Groeiplaatsen van zeldzame, beschermde en Rode Lijstsoorten worden vastgelegd om daarna kaartjes te kunnen maken van de verspreiding. Hiervan worden verslagen gemaakt die door de Gemeente in het kader van de Flora- en Faunawet gebruikt worden. De werkgroep gaat op pad met Michiel Zwarts, telefoon 026 3818606 e-mail mazwarts@xs4all.nl.

In de uiterwaard Meinerswijk worden op zomeravonden vooral de hogere planten geïnventariseerd. Dat de soortenkennis van de deelnemers hier wel bij vaart moge duidelijk zijn! Eén en ander gebeurt o.l.v. Martien van Bergen, telefoon 026 3231382, e-mail marmar33@hetnet.nl.

Studiegroepen

In het zomerhalfjaar komt de Plantenstudiegroep regelmatig op maandagavond bijeen om interessante plantenfamilies onder de loep te nemen. Zo begon men met de gele Composieten en inmiddels zijn ook de Schermbloemen en de Cypergrasfamilie aan bod gekomen. Deelnemers bezitten al een zekere basiskennis van planten, bijvoorbeeld door deelname aan de Wilde plantencursus. Wie door plantenstudie aangetrokken wordt meldt zich bij Machteld Klees, tel. 0313 416864, e-mail: m.klees@bureau-zonneklaar.nl

De Veldstudiegroep bestaat uit een groep enthousiastelingen die elke dinsdagmorgen het hele jaar door op stap gaan, weer of geen weer. Het studiegebied omvat de wijde omgeving van Arnhem. Alle waarnemingen worden in een logboek genoteerd. De veldstudie ochtenden zijn interessant en verrassend met regelmatig bijzondere waarnemingen en door de deskundige uitleg zeer inspirerend. Ook zeer geschikt voor beginners die zich graag laten informeren door hun mede KNNV-ers! Coördinator is Jose Langelaan.

Vlinderwerkgroep

De Vlinderwerkgroep bestudeert in de wintermaanden de verschillende vlinderfamilies om in de zomer buiten op vlinderjacht te gaan. Gewoon gezamenlijk genieten van vlinders is mogelijk maar ook een bepaald gebied monitoren om op lange termijn de vlinderstand in kaart te brengen. Coördinator is Marianne Spaans, tel. 026 4423748. e-mail: m.j.spaans-scheen@planet.nl

De ‘Wilde plantencursus’ vindt in het voorjaar plaats en geeft u een gedegen basis voor de kunst van het determineren van de flora in en rond Arnhem. Aanmelden via Michel Zwarts 06300265575 mazwarts@xs4all.nl

Groencursus

Al 30 jaar lang staat een ‘Groencursus’ elk voorjaar op ons programma. Bestemd voor beginners voor een brede introductie op alles wat leeft en groeit en georganiseerd in goede samenwerking met IVN, NIVON en CNME. Naast de theorielessen met onderwerpen als zoogdieren, paddestoelen, bodem en geologie, water, vogels, kwakers en kruipers, gaan de cursisten ook het veld in. Coördinator van deze cursus is Martin van Rijn van Atteveldt, tel. 026 4428760, e-mail: NirmaMartin@zonnet.nl

Informatiestand

De afdeling verzorgt regelmatig een informatiestand bij allerlei gelegenheden zoals Natuurdagen, dag van de Parken en Symposia. Ook eens meedoen? Geef u op bij Corrie Zwarts-de Rooij telefoon: 0263818606 email:mazwarts@xs4all.nl

Verenigingsblad

U ontvangt naast het blad Natura ook vier keer per jaar het contactblad Convolvulus met afdelingsnieuws en actuele programma’s van de lezingen en excursies. Wilt u zelf een keer iets bijdragen dan kunt u copy sturen naar de redactie: Gerrie ten Hoopen e-mail: redactie@arnhem.knnv.nl

CONTACT

Voor alle vragen die bij de bovenstaande personen of werkgroepen of studiegroepen nog niet kwijt kon is er natuurlijk altijd nog de voorzitter die in het woud de juiste weg weet te vinden.
Voorzitter KNNV Arnhem voorzitter@arnhem.knnv.nl

Dit jaar zal onze afdeling een kleine inventarisatie doen op Arnhems dijken in Arnhem-Zuid. Dit om het beheer te kunnen bijsturen indien nodig. Een vergelijk is inmiddels mogelijk omdat 5 jaar geleden de dijken al eens volledig zijn geïnventariseerd door de afdeling. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Michel Zwarts.

link naar de site