Wat is Doca ?

Doca staat voor Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem. Doca is opgericht in het najaar van 1987 en is actief in het spanningsveld tussen economie en samenleving.

Wat doet Doca ?

Doca onderzoekt de relatie tussen het bedrijfsleven in de regio Arnhem en de samenleving. Daarbij staat de kwaliteit van de samenleving voorop. De aspecten die bij dit onderzoekswerk aan de orde komen zijn daarom milieu, bewapening, investeringen in ontwikkelingslanden, personeelsbeleid, volksgezondheid enzovoort. Als stichting zien we het als onze taak om op regionaal niveau de westerse economie aan te kaarten, die met zijn fixatie op kapitaalgroei de ontwikkeling van een gezonde samenleving blokkeert. Met ons werk proberen wij een bijdrage te leveren aan het ombuigen van een op winstbejag en verspilling gebaseerde economie naar een productiesysteem dat geënt is op duurzaamheid, solidariteit en sociale gelijkwaardigheid (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Daarnaast is Doca op bestuurlijk niveau en in platform-verband actief op de terreinen vredesvraagstukken, internationale samenwerking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.

Achtergrond Doca

Het archief- en onderzoekswerk van Doca is voortgekomen uit een onderzoek naar de rol van Arnhemse bedrijven in ontwikkelingslanden. Deze inventarisatie werd van 1986 tot 1989 uitgevoerd in opdracht van de stichting Derde Wereld Centrum Arnhem. Uit dit onderzoek bleek dat vrijwel alle onderzochte bedrijven betrokken waren bij een of meer aspecten van milieuvervuiling, fraude, steun aan dictaturen, wapenhandel of de atoom-industrie. Sinds 1987 actualiseert Doca dit onderzoek door op deelterreinen (en waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties) casestudies op te zetten, procedures op te starten of actie te ondernemen. Op die manier wordt geprobeerd bedrijven in de regio aan te zetten tot verantwoord ondernemen.

Archiefservice

Kopieën uit het bedrijvenarchief zijn tegen een geringe vergoeding beschikbaar voor belangstellenden (zie de rubriek ‘Archief’ op deze website). Voor grotere archief-opdrachten worden – in overleg – arbeidskosten in rekening gebracht. Mail daartoe met doca@antenna.nl.

Donaties

Doca is een organisatie die zonder winstoogmerk werkt en zoveel mogelijk projecten low-budget uitvoert. Donaties zijn daarom altijd welkom.
Doca is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status werd in november 2012 door de Belasting-dienst verlengd volgens de nieuwe richtlijnen van het Ministerie van Financiën.

link naar de site