Leidt kappen van gezonde beuken tot een beter park?
Gemeente Arnhem stelt dat kappen van gezonde beukenbomen goed zou zijn om andere soorten, zoals eik een betere kans te geven in het park. Zodat het park diverser wordt en daardoor beter bestemd is tegen klimaatverandering en een grotere biodiversiteit oplevert. Daarvoor moeten blijkbaar veel gezonde grote beuken gekapt worden. Volgens het standaard bosonderhoud is het normaal om 1x per 10 jaar groot onderhoud te plegen. Dunnen van het park hoort er dan bij.

Maar komt dit onderhoud het park dan ook echt ten goede?
Of de kleine eikenbomen (die nu niet meer dan sprieten zijn), echt groot worden is nog afwachten. Het zal vele tientallen jaren duren voordat ze zo groot zijn als de beuken die nu op de kaplijst staan. Volgens dit rapport zullen eikenbomen het afleggen tegen de beukenbomen, die ook steeds verjongt. Herhaaldelijke inspanning om de eikenbomen te bevoordelen, zal dan nodig zijn.

https://www.natuurkennis.nl/natuurtypen/n15-droge-bossen/n15-02-dennen-eiken-en-beukenbos/bedreigingen-en-kansen-n1502/

Klimaatverandering vraagt een andere aanpak in bosbeheer
Dunnen in Arnhemse stadsparken van grote gezonde beukenbomen om kleine eikenbomen een kans te geven is niet nodig en ongewenst in deze tijd van klimaatverandering. De zomers worden langduriger heter en droger, de winters worden steeds natter en steeds vaker woeden er flinke stormen. Veel Arnhemse bomen hebben het nu al zwaar om te overleven.

Sterke bomen
Met sterke bossen zijn we weerbaarder in de klimaatcrisis. De beukenbomen zijn heel sterk en kunnen wel 400 jaar worden en dus ook co2 opnemen. Beuken kunnen goed tegen een tijdelijke hoge waterstand en zomerse droogte. Grootschalige bomensterfte bij beuken wordt zelden waargenomen. Het is niet nodig om beuken te vervangen door andere bomen.

(https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/Projecten/Insectenweb/Beukensterfte/Beukensterfte-in-Nederland.htm).

Park bekijken als geheel
Voor regulier parkonderhoud wordt gekeken naar de kronen van de bomen, of ze kunnen groeien, en of er omringende bomen zijn die kronengroei belemmeren van die ene ’toekomst’boom. Boomkronen mogen elkaar niet raken. Maar waarom is dat erg? Als boomkronen elkaar raken en zijtakken sterven, is dat voor het bos niet erg, want dood hout biedt veel nutrienten en is heel waardevol. Het park moet bekeken worden als geheel en niet alleen naar afzonderlijke bomen. Juist de samenhang van de bomen bij elkaar, maakt een park veerkrachtig. Bomen zijn deels concurrentie, maar geven ook steun aan elkaar. Ze wisselen voedingsstoffen uit aan elkaar en aan ander bodemleven, Ze zorgen voor elkaars schaduw en wind heeft minder vat in een groep bomen. Een goed bewortelde bodem houdt veel water en voedingsstoffen vast. Enkele bomen die niet gezond zijn, zijn goede nutrienten als ze in het park blijven. (Natuurlijk ontstaan) dood hout is ook heel waardevol voor biodiversiteit in bossen en parken.

Parkonderhoud voor parkverbetering of houtopbrengst?
Als bomen gekapt worden en weggesleept uit het bos, is dat een verlies aan voedingstoffen en treedt er bodemerosie op. Ook het verdichten van de bodem door gebruik van groot materieel is schadelijk voor de bodem.

https://bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland/beperken-van-bodemverdichting-belangrijk-voor-behoud-natuurwaarde-bos/
https://www.pacificforest.org/ee-old-trees-store-more-carbon-more-quickly-than-younger-trees/

Na de kap van het andere park, De Gulden Bodem, wordt wel duidelijk dat houtopbrengst een belangrijk onderdeel is van het dunnen van de bomen. Er liggen vele gezonde rechte boomstammen opgestapeld voor transport uit het bos. Ook zeer dikke bomen van zeker 150 jaar oud liggen er tussen. Ze hadden gestaan op een plek naast een pad waar nu een groot gat gaapt. Blijkbaar mogen de bomen niet oud worden. Het had nog 250 jaar kunnen groeien. De diepen groeven van tractorbanden zijn nog vers. Dat is ten koste gegaan van kwetsbare bosgrond. Hoezo parkonderhoud? De nutrienten worden uit het park gesleept.

We verzoeken gemeente Arnhem het parkonderhoud te herzien, en klimaatbestendigheid als belangrijke factor mee te nemen in onderhoud. Daarom verzoeken we gemeente Arnhem om het parkonderhoud te herzien en de voorgenomen kap van de resterende gezonde beukenbomen te stoppen.

Ellen Karis
Bloei! In Arnhem