De all inclusive wijk streeft naar een samenleving waarin iedereen mee mag doen. Waarin ieder mens gezien en gehoord wordt. En waarin elk mens vanuit zijn kracht en talent een bijdrage mag en kan leveren aan het grotere geheel in zijn wijk of dorp. De all inclusive wijk streeft daarnaast naar een duurzame leef- en woonomgeving, waarin we bewust omgaan met natuurlijke en fysieke bronnen, zodat dit goed is voor onze planeet.

Holistisch

De all inclusive wijk is een holistisch concept, waarin wij een wijk of dorp zien als een geheel. We gaan uit van eenheidsdenken, waardecreatie en systemische balans. Voor ons is een wijk of dorp als een levend organisme dat enerzijds voeding en verzorging nodig heeft en anderzijds waarde creëert. Door een wijk of dorp te zien als een geheel, als een bedrijf of een organisatie, zie je nieuwe mogelijkheden. Denk aan het collectief inkopen van zorg, energie, wifi. Of denk aan zelf energie, voedsel, werkgelegenheid produceren. Maar ook aan het vormen van een sterke sociale infrastructuur, die ervoor zorgt dat mensen in een wijk of dorp meer met elkaar verbonden zijn. Vanuit deze onderlinge verbondenheid kan iedereen elke dag voor en met elkaar waarde creëren. Dit hoeft geen waarde in geld te zijn, maar denk daarbij bijvoorbeeld aan het elkaar helpen bij klussen, opvoeding, zorg, welzijn, administratie etc. Door zaken in een wijk of dorp slimmer en integraler met elkaar te organiseren kunnen de vaste lasten van inwoners enorm dalen en neemt het welzijn van mens en planeet toe.

Slimmer omgaan met geld

Leveranciers zoals een gemeente of maatschappelijke organisaties kunnen door deze manier van organiseren in een wijk dikwijls veel geld besparen. Om het geheel van wijk of dorp tot leven te brengen is een andere manier van kijken en denken nodig. bijvoorbeeld denken vanuit liefde, eenheid en verbondenheid. Iedereen mag er zijn, iedereen mag mee doen en iedereen is van waarde. Dit vormt een belangrijke basis voor ons om te werken aan nieuwe, waardevolle gemeenschapseconomieën in wijken en dorpen, waarin ieder mens een bijdrage kan leveren en we met respect voor elkaar samenleven en werken.

Wilt u meer weten over ons concept en hoe wij aankijken tegen waarde creëren in wijken en dorpen? En hoe wij dit al op verschillende plekken vorm geven? Kom dan naar deze lezing van Patricia van der Haak, zij is één van de grondleggers van het concept. De lezing duurt ca. 2 uur inclusief een interactief gedeelte. U bent van harte welkom! Voor meer informatie: www.deallinclusivewijk.nl.

Datum: maandag 15 januari, 19.30-21.30 uur Plaats: Arnhem, Parkstraatgemeente, Kastanjelaan 22e Deelname is kosteloos, alleen een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.